Raf Aç/Kapat
Diğer Şiirleri / Kurban Bayramı

Şark’tan başlayarak Mağrib-i Aksâ’ya kadar
Dayanan bir koca dünyâdaki üç yüz milyon
Sîneden yükselecek İsm-i Hudâ hürmetine,
Iydin, ey ümmet-i merhûme, mübârek olsun.
Bugün âfâkı fürûzan edecek nûr-i mübîn
Parlasın haşre kadar, sönmesin! Âmîn âmîn!

10 Zilhicce 1327 / 10 Kânûnievvel 1335
(23 Aralık 1909)