Raf Aç/Kapat
Diğer Şiirleri / Tercüme

Sefâlet, olsa, hattâ müntehâsı râh-ı irfânın,
Yakışmaz, farîğ olmak bir zaman kesb-i fazîletten.
Cehâletten uyanmak kendine âiddir insânın;
Fakat eyyâm utansın “bî-nasîb erbâb-ı himmetten!”

29 Kanûnievvel 1324 (11 Ocak 1909)